Privatlivspolitik og GDPR

Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik.

Foreningen Gærup Skolemuseum behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige — eller når du beder os om det.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er formanden, e-mail info@gaerupskolemuseum.dk, telefon 21750282.

Vi behandler følgende personoplysninger, som vi som udgangspunkt modtager fra dig personligt:

 • Medlemmer: Navn, adresse, indmeldelsesdato, e-mailadresse, telefonnummer og adresse.
 • Frivillige: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og eventuel børneattest.
 • Tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bank: Cpr-nummer, bankkonto og eventuel børneattest.

Foreningens Gærup Skolemuseum behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med oplysninger om medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger, opkræve kontingent, sende nyhedsbrev og anden relevant information
 • At drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt
 • At administrere din relation til foreningen

Formålene med oplysninger om frivillige og tillidsvalgte er:

 • At koordinere og håndtere foreningens og den enkeltes opgaver
 • At vi har overblik over og kan udvikle den enkeltes erfaringer og kompetencer
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest)
 • At kunne udbetale refusion og godtgørelser
 • At administrere din relation til foreningen

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.
Frivillige og tillidsvalgte: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophører.
Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig — det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger — dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsvnet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil medlemmer, frivillige og tillidsvalgte modtage meddelelse herom.

GDPR